Car Seat Selector

တၢ်ဃုထၢ သိလ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢဖိသၣ်အဂီၢ်

တၢ်ပာ်နဖိပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးအခီၣ်ထံးတပတီၢ်လၢသိလ့ၣ်အပူၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဃုထၢဖိသၣ်သိလ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢအဘၣ်ဘျိး ဘၣ်ဒါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပီးတၢ်လီအံၤမၤစၢၤနၤသ့လၢနကဃုထၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဖိအနီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်အဒိၣ်အဆံး အဂီၢ်, မ့တမ့ၢ် မၤစၢၤနၤလၢနကဆၢတဲာ် မ့ၢ်အဝဲအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢကပတုာ်စူးကါဖိသၣ်သိလ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဒီး ဆီတလဲဆ့ၣ်နီၤလၢပှၤနီၢ်ဒိၣ်အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢဘၣ်ထီယီၢ်တကိးသ့လံဧါန့ၣ်လီၤ. လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤန့ၣ်လီၤဆီလိာ် အသး လၢနီၢ်အထီဒီးအတယၢၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ထီဘိသမံသမိးကွၢ်နသိလ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဒီးခီပနံာ်လၢနပှ့ၤတၢ် အလံာ်နဲၣ်ကျဲ န့ၣ်တက့ၢ်.

ဃုထၢဖိသၣ်အနီၢ်ခိတယၢၢ်.
ဃုထၢနီၢ်အထီ

ဒိးစဲးကွၢ် ယဲၢ်ပတီၢ်တၢ်ဒိးစဲး

ဘူးစထၢၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပှၤဖိသၣ်ဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်လီၢ်ခံတကပၤထီဘိလၢအကွၢ်ဆၢညါလိာ်သးဒီးသိလ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤသ့ဧါ.
ဘူးစထၢၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပှၤဖိသၣ်အခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်ချံးအသးကညီဘှါဖဲသိလ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအကစၢၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ.
ဘူးစထၢၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤယီၢ်တကိးခီဂာ်တဲာ်ဖံဘၣ်ခိၣ်ဖဲကိာ်ဘိဒီးစုဒုၣ်အဘၢၣ်စၢၤဧါ.
ဘူးစထၢၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, ကံၣ်ဒုၣ်ခိၣ်ယီၢ်တကိးမ့ၢ်ဖုၣ်ကဲာ်ဆိးန့ၣ်, ကဘၣ်ဒီးဖိသၣ်အကံၣ်ဒုၣ်ဧါ.
မ့ၢ်ပှၤဖိသၣ်ဆ့ၣ်နီၤဒ်အံၤလၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီတကတီၢ်အဂီၢ်သ့ဧါ.
မ့ၢ်
တမ့ၢ်
,