Safe Mobility စီမံကိန္းသည္ Akron Children's Hospital ႏွင့္ Goodyear Foundation တို႔အၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳပါသည္။ ၎သည္ ေဆးရံုႏွင့္ လူထုပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ ကေလးခရီးသည္ ထိုင္ခံုမ်ား၊ စက္ဘီး၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဦးထုပ္မ်ား၊ ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားစသည္တို႔အေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ၿပီးကေလးေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ပရိုဂရမ္မ်ားအားတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစပါသည္

ကေလးခရီးသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ

ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကားထိုင္ခံုသည္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ခက္ခဲရွဳပ္ေထြးဆံုးေသာ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 70% ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကားထိုင္ခံု တပ္ဆင္ေသာ မိသားစုမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါေသာတပ္ဆင္မႈ အမွားအယြင္း တစ္ခု အနည္းဆံုး ရွိပါသည္။ သင့္ ကေလးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ကားထိုင္ခံုေရြးခ်ယ္ရန္ အကူအညီအတြက္အား ဤစာမ်က္ႏွာေပၚရွိ ကားထိုင္ခံုေရြးခ်ယ္သူ ကိရိယာကို အသံုးျပဳပါ၊ထို႔အျပင္ ဤစာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခပိုင္း၌ ကားထိုင္ခံုအား စနစ္တက်တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းျပေပးသည့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရွဳပါ။

အသက္ 13 ႏွစ္ ေအာက္ရွိ ကေလးမ်ားအားလံုးသည္ ယာဥ္၏ ေနာက္ထိုင္ခံုထဲတြင္ ကားစီးရပါမည္။ ကားအေရွ႕ထိုင္ခံုရွိ ေလအိတ္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ အသက္ 13 ႏွစ္ ေအာက္ရွိ ကေလးမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

ထိုင္ခံု ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ တပ္ဆင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီအတြက္ ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆိုရန္အတြက္ Akron Children's Hospital သို႔ (330) 543-8942 ျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳပါ။

သူငယ္ ထိုင္ခံုအား မည္သို႔ တပ္ဆင္မည္နည္း
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ/ ေပါင္းစပ္တြဲထားေသာထိုင္ခံုအားမည္သို႔ တပ္ဆင္မည္နည္း
ပုံစံပြောင်းထိုင်ခုံနှင့် သင်၏ မွေးကင်းစကလေး
ျမႇင့္တင္ေသာ ထိုင္ခံုအား မည္သို႔ တပ္ဆင္မည္နည္း

စက္ဘီးစီးျခင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ စာမ်က္ႏွာ -

စက္ဘီးစီးျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ တက္ၾကြမႈရွိရန္အတြက္ႏွင့္ အျပင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိရန္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ မိသားစုတစ္စုလံုး ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ယာဥ္စီးၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။

Akron ထို႔အျပင္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ား၌လည္း အသက္ 16 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားသည္ စက္ဘီးစီးသည့္အခါ ဦးထုပ္ေဆာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိဘမ်ား - ေကာင္းမြန္သည့္ အမူအက်င့္ျဖင့္ နမူနာျပသပါ။ သင္သာ ဦးထုပ္ေဆာင္းလွ်င္ သင့္ ကေလးသည္လည္း ဦးထုပ္ေဆာင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မည္။

သင့္ စက္ဘီးသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိေၾကာင္း ႏွင့္ စီးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤစာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခပိုင္းရွိ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ၾကည့္ရွဳပါ။

အကယ္၍ သင့္ ကေလးစက္ဘီးသည္ ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့ပါက မ်ားစြာေသာ စက္ဘီးဆိုင္မ်ားသည္ ျပဳျပင္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ အကယ္၍ ေသးငယ္ေသာ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ပါက ျပည္သူပိုင္ fix-it ျပင္ဆိုင္မ်ားကို အိုဟိုင္းအိုး အဲရစ္ တူးေျမာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ား၌ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္

 • Summit Lake – Towpath တစ္ေလွ်ာက္
 • Park East – Towpath တစ္ေလွ်ာက္
 • Richard Howe House – Towpath တစ္ေလွ်ာက္
 • Lock 3 – Towpath connection တစ္ေလွ်ာက္
 • Mustill Store – Towpath တစ္ေလွ်ာက္
 • Northside ဘူတာ – Towpath ႏွင့္ ဆက္ေသာလမ္း
 • Rubber Ducks အားကစားရံု - Main St. တြင္
 • Summit County စာၾကည့္တိုက္ – ၿမိဳ႕လယ္ ပင္မအခြဲ
 • Akron တိရိစၧာန္ရံု

အသက္ 12 ႏွစ္အထက္ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏စက္ဘီးမ်ားကို စႀကၤံလမ္းေပၚတြင္ စက္ဘီးစီးရမည့္အစား လမ္းမေပၚတြင္ စီးရပါမည္။  အသက္ 10 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ပိုႀကီးေသာကေလးမ်ားထက္ ယာဥ္အသြားအလာ၏ အျမန္ႏႈန္းကို အကဲျဖတ္ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္စြမ္း ပိုၿပီးနည္းပါး ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အား လမ္းမေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္မ်ားသို႔ က်ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။  အသက္ပိုႀကီးေသာကေလးမ်ားအား လမ္းမေပၚသို႔ စက္ဘီးစီးခြင့္မျပဳမွီတြင္ မိမိတို႔အား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ စက္ဘီးစီးျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းဆိုင္းဘုတ္လကၡဏာမ်ား အေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါ။


ဦးထုပ္၏ ဆီေလ်ာ္မႈအား စမ္းသပ္ျခင္း။

သင့္ တာယာဘီးထဲရွိ ေလဖိအားကို စစ္ေဆးပါ

သင့္ တာယာဘီးထဲရွိ ေလဖိအားကို စစ္ေဆးပါ

ခ်ိန္းႀကိဳး ႏွင့္ ေျခနင္း ေကာက္တံမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ


စက္ဘီး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ဦးထုပ္မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Akron Children's Hospital ထိခိုက္ဒဏ္ရာ တားဆီးကာကြယ္မႈ ဖုန္းလိုင္း သို႔ ေခၚဆိုပါ - (330) 543-8942

စက္ဘီးစီးျခင္း၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ဗြီဒီယို

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားစသည္တို႔အေပၚတြင္

 • Ohio ၏ ၿပီးေျမာက္ေAာင္ျမင္ထားေသာ ယာU္ေမာင္း လိုင္စင္ Uပေဒမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ ယာU္တိုက္မႈ Aႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခAား ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။
 • ခန႔္မွန္းေျခ ယာU္တိုက္မႈ 4 ခုတြင္ 1 ခုသည္ စိတ္ပ်ံ႕လႊင့္ေစေသာ ယာU္ေမာင္းမႈ (ဆိုလိုသည္မွာ ဆဲလ္ဖုန္း Aသုံးျပဳမ)ႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္သည္။
 • ေသေစႏိုင္ေလာက္သည့္ ယာU္တိုက္မႈ 3 ခုတြင္ 1 ခသု ည္ Aရွိန္ျမန္ႏႈန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္သည္။
 • ဆယ္ေက်ာ္သက္ ယာU္တိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခAႏၲရာယ္သည္ Aကယ္၍ ခရီးသည္ 1 ဦး ေပါင္းထည့္လွ်င္ 44% ၊ ခရီးသည္ 2 ဦး ေပါင္းထည့္လွ်င္ ႏွစ္ဆ၊ ထို႔ျပင္ ခရီးသည္ 3 ဦး သို႔မဟုတ္ Aထက္ ေပါင္းထည့္လွ်င္ ေလးဆAထိ ျမင့္တက္သြားႏိုင္ေပသည္။
 • မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ Aႏၲရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ယာU္ေမာင္းမႈAေပၚ နံပါတ္ 1 လႊမ္းမိုးမႈရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။
Aႏၲရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ယာU္ေမာင္းမႈ ကတိျပဳခ်က္ (ဆယ္ေက်ာ္သက္ ယာU္ေမာင္း ကတိျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆန႔္က်င္ေသာ) ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေAာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းAားျဖင့္ Aႏၲရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ယာU္ေမာင္းမႈ Aေလ့Aက်င့္မ်ားAား လိုက္နာေလ့က်င့္ၿပီး၊ Ohio ၏ ၿပီးေျမာက္ေAာင္ျမင္ထားေသာ ယာU္ေမာင္း လိုင္စင္ Uပေဒမ်ားAား လိုက္နာမည္ ျဖစ္သည္။

 • ကြၽႏ္ုပ္၏ ထိုင္ခုံခါးပတ္Aား ဝတ္ဆင္ပါမည္
 • သတ္မွတ္ခ်ိန္Aတြင္း Aျပင္မထြက္ရ Uပေဒမ်ားAား လိုက္နာပါမည္ (ေက်ာင္း၊ Aလုပ္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး Aေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားAတြက္မွလြဲ၍)
 • Aျမန္ႏႈန္း ကန႔္သတ္ခ်က္Aတိုင္း ေမာင္းႏွင္ပါမည္
 • ယာU္Aား Aေနာက္မွကပ္၍ေမာင္းျခင္း၊ ယာU္လမ္းေၾကာင္း ျဖတ္ဝင္၊ျဖတ္ထြက္၍ေမာင္းျခင္း၊ ႏွင့္ ယာU္လမ္းေၾကာင္း Aခ်က္ျပမ်ားAား လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း Aစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ Aတင္းAဓၶမ ေမာင္းႏွင္ျခင္းAား ေရွာင္ရွားပါမည္
ယာU္ေမာင္းစU္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္၏ဖုန္းAား Aေဝးတြင္ ခ်ထားပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ ခရီးစU္Aား မစတင္မီတြင္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဂ်ီပီAက္စ္ (GPS) ႏွင့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားAား ဦးစြာ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ထားပါမည္။

Aကယ္၍ Aရက္၊ မူးယစ္ေဆးမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္ ျပင္းထန္မႈ သို႔မဟုတ္ Aိပ္ေရးမဝမႈ Aစရွိသည္တို႔ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္ ခံစားခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲေနခဲ့လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္ ကားေမာင္းမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုAစား AျခားယာU္ေမာင္းတစ္ဦးAား ဆက္သြယ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္ ႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ယာU္ေမာင္းသက္ ပထမႏွစ္Aတြင္း မိဘ သို႔မဟုတ္ Aုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးမွ Aေဖာ္ျပဳလိုက္ပါေပးေသာ AေျခAေနမွလြဲ၍ (Aသက္ 21 ႏွစ္ေAာက)္ မိသားစုဝင္မဟုတ္သူ 1 ဦးကိုသာလွ်င္ တင္ေဆာင္၍ ကြၽႏ္ုပ္ ကားေမာင္းမည္ ျဖစ္သည္။

 • ခရီးသည္ ပိုမိုမ်ားေလေလ စိတ္ပ်ံ႕လႊင့္မႈ Aေႏွာက္Aယွက္ ပိုမိုျဖစ္ေစေလေလ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္ နားလည္သိရွိပါသည္။
 • ကားေပၚတြင္ ခရီးသည္မ်ား တင္ေဆာင္၍ ကားေမာင္ေနစU္Aတြင္း ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ စိတ္Aာ႐ုံAား ကားလမ္းေပၚတြင္ စုစည္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကြၽႏ္ုပ္ ကားေမာင္းေနစU္ စိတ္ပ်ံ႕လႊင့္ေစမႈ Aေႏွာက္Aယွက္မ်ားAား ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေပးဖို႔ ခရီးသည္မ်ားထံ ေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္သည္။
ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ စည္းမ်U္းမ်ားAား လိုက္နာရန္ ကတိျပဳၿပီး၊ Aကယ္၍ လိုက္နာျခင္း မရွိပါက (UပေဒAရ ႏွင့္ Aိမ္ေထာင္စု လႈိင္းဂယက္႐ိုက္ခ်က)္ Aက်ိဳးဆက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။

မိဘတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ Aႏၲရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရေသာ AမူAက်င့္Aား နမူနာျပေပးရန္ ကတိျပဳပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ကေလးသည္ မည္သို႔ Aႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ သို႔မဟုတ္ သူမထံ ကြၽႏ္ုပ္၏ သင္ၾကားေပးမႈAေပၚတြင္ Aမွီသဟဲျပဳ မွီခိုေနေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။


,